Μουσεία & εκθέσεις

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Στη κατηγορία αυτή ανήκουν κτιριακές εγκαταστάσεις μουσείων, που ανήκουν στο δημόσιο και επιχειρήσεις που εκθέτουν τα προϊόντα τους που συνήθως είναι μεγάλης αξίας όπως αυτοκίνητα.

Για όποια κατηγορία από τις δύο και να ενδιαφέρεστε, να γνωρίζεται τις νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι κατηγορία τα δημόσια κτίρια όπου μπορούμε απλά να περιγράψουμε ένα πακέτο συστήματος ασφαλείας. Μπορούμε μόνο να αναφέρουμε επιγραμματικά τι προτείνουμε. Για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων απαιτείτε μελέτη καθώς και άδειες για τη χρήση τους ιδιαίτερα στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

 

 

Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού.
Ένα αξιόπιστο με δυνατότητες σύστημα συναγερμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια ενός εκθεσιακού χώρου. Όταν αναφερόμαστε στη κατηγορία των μουσείων και των εκθεσιακών χώρων π.χ. αυτοκινήτων, ο νους μας πάει κυρίως στην αξία των αντικειμένων τόσο στην οικονομική όσο και στην πολιτιστική. Ένα σύστημα συναγερμού στις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας διαφέρει σε λειτουργία και αποδοτικότητα από τους οικιακής χρήσης. Αναφερόμαστε σε μεγάλα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενα, με πληθώρα χρηστικών λειτουργιών και παρεμβάσεων στο χώρο. Στη πλειοψηφία τους είναι συνδεδεμένα συστήματα με τη διαχείριση του κτιρίου και την άμεση παρέμβαση σε ηλεκτρικά κυκλώματα π.χ. ρολά ασφαλείας και φωτισμός. Συνοδεύονται από συγκεκριμένου τύπου αισθητήρες ικανούς να λάβουν οποιαδήποτε μορφή απειλής. Πλήρες ελεγχόμενα συστήματα παρόμοια με αυτά των τραπεζών διασφαλίζονται από ολοκληρωμένα μελετημένες και διασφαλισμένες εγκαταστάσεις ακόμη και με απομακρυσμένο έλεγχο. Ανήκουν στα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πρότυπα, με πιστοποιημένα προτόκολλα επικοινωνίας και πλήρη τεχνική κάλυψη. Τέλος η σταθερή και ασφαλή κάλυψη του χώρου από ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα συναγερμού εναρμονίζεται με την ταυτόχρονη παρουσία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και συστημάτων Access Control.
 
Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας.
Στη περίπτωση των μουσείων και των εκθεσιακών χώρων η πυρασφάλεια έχει ζωτικό ρόλο όχι μόνο για την ασφάλεια των παρευρισκομένων, αλλά και για την αξία των εκθεμάτων. Η πυροπροστασία διακρίνεται σε παθητική και ενεργητική.

Η παθητική πυροπροστασία "ή Δομική πυροπροστασία" περιλαμβάνει τις δομικές απαιτήσεις που είναι συνυφασμένες αφ' ενός με τη δυνατότητα αποφυγής έναρξης πυρκαγιάς και αφ' ετέρου στον περιορισμό της διάδοσης της πυρκαϊάς μέσα στο κτίριο αλλά και στην επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού πυραντίστασης των διαφόρων οικοδομικών στοιχείων. Παράλληλα στην παθητική πυροπροστασία επιδιώκεται η ύπαρξη των αναγκαίων οδεύσεων διαφυγής νια την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου στην περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Η ενεργητική πυροπροστασία περιλαμβάνει όλα τα κατασταλτικά ή ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η ενεργητική πυροπροστασία περιλαμβάνει το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς είτε με χειροκίνητη επέμβαση είτε αυτομάτως δηλαδή ενεργοποιείται από μόνος του κατά την εμφάνιση της πυρκαγιάς από κάποιο αισθητήριο που μπορεί να είναι είτε η θερμοκρασία είτε ο καπνός είτε άλλα μέσα.

Στην παθητική πυροπροστασία περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Ο σχεδιασμός των οδεύσεων διαφυγής που απαιτούνται για το συγκεκριμένο κτίριο σε συνάρτηση προς τον θεωρητικό πληθυσμό του κτιρίου ο οποίος προκύπτει ανάλογα προς την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου.

β) Ο υπολογισμός των απαιτουμένων εξόδων κίνδυνου αλλά και πλάτους αυτών σε συνάρτηση προς τον θεωρητικό πληθυσμό.

γ) Ο φωτισμός ασφαλείας και η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής όπου απαιτείται.

>δ) Η διαίρεση του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα δηλαδή σε τμήματα που διαχωρίζονται ερμητικά από τα γειτονικά τμήματα με καθοριζόμενο εκάστοτε δείκτη πυραντίστασης.

ε) Η εξασφάλιση των μέγιστων οδεύσεων διαφυγής μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Στην ενεργητική πυροπροστασία περιλαμβάνονται:

α) Το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού το οποίο επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες κτιρίων και αποτελείται από τα κομβία συναγερμού (ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς) και από τις σειρήνες συναγερμού οι αποίες τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις.

β) Πυρανίχνευση: Αυτή επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, το οποίο περιλαμβάνει τον ανιχνευτή, τον πίνακα πυρανινεύσεως, τις καλωδιώσεις, τους φωτεινούς επαναλήπτες, τις σειρήνες συναγερμού κλπ. Οι ανιχνευτής είναι κυρίως μέγιστης θερμοκρασίας (θερμοδιαφορικοί και ιονισμού - καπνού οι οποίοι καλύπτουν κυρίως τους επικίνδυνους χώρους δηλαδή εκείνους στους οποίους λόγω της φύσεως τους υπάρχει πιθανότητα έκρηξης πυρκαγιάς.

γ) Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο το οποίο επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες κτιρίων και αποτελείται από την αποθήκη ή πηγή ύδατος, τις πυροσβεστικές αντλίες (όπου απαιτούνται), τον πίνακα αυτοματισμών, τους ρυθμιστές πίεσης, όπου απαιτούνται, το δίκτυο των σωληνώσεων, και τις πυροσβεστικές φωλιές.

δ) Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, όπου απαραίτητα περιλαμβάνει την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος "Springler", το οποίο περιέχει :

i) Δεξαμενή ύδατος

ii) Σύνδεση της δεξαμενής με ανεξάντλητη πηγή ύδατος.

iii) Πυροσβεστικές αντλίες όπου απαιτούνται.

iν) Σωληνώσεις καταλλήλων διαμέτρων μετά των αναγκαίων βαλβίδων, μετρητών και συσκευής ανιχνεύσεως της ροής του ύδατος με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου.

ν) κεφαλές καταιονισμού "SPRINGLER".

ε) Πυροσβεστήρες.

Σε κάθε κτίριο ανάλογα με την χρήση των διαφόρων χώρων επιβάλλεται κατά περίπτωση η εγκατάσταση πυροσβεστήρων. Διακρίνουμε τους πυροσβεστήρες αυτομάτου λειτουργίας και τους χειροκίνητους. Οι πυροσβεστήρες διακρίνονται ως προς το βάρος τους και το είδος του κατασβεστικού υλικού (πυροσβεστήρες χημικής κόνεως, πυροσβεστήρες ΗΑLON, πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα, κ.ά). Η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων γίνεται με κριτήριο είτε την επιφάνεια του χώρου είτε τη μέγιστη απόσταση που πρέπει να έχει ο πυροσβεστήρας από το πιο απομακρυσμένο σημείο του χώρου.

στ) Πυροσβεστικός σταθμός όπου απαιτείται αποτελείται από ένα ειδικό ερμάριο το οποίο περιλαμβάνει λοστό διάρρηξης, πέλεκυ, φτυάρι, αξίνη, σκεπάρνι, μια κουβέρτα διάσωσης και 2 ηλεκτρικούς φανούς χειρός.

ζ) Στην ενεργητική πυροπροστασία υπάγεται και η συγκρότηση των ομάδων πυροπροστασίας του κτιρίου (όπου απαιτείται) όπως και η εκπαίδευση των ομάδων πυροπροστασίας νια την αντιμετώπιση εκδηλουμένης πυρκαγιάς και για την έγκαιρη καταστολή αυτών.

Κάμερες στους κοινόχροιστους χώρους.
Οι κάμερες εποπτείας στους χώρους της κατηγορίας αυτής είναι αναγκαίες για την επιτήρηση κυρίως της ομαλής κινητικότητας των επισκεπτών. Βασικά αποσκοπούν στην αποτροπή κλοπής και ως αποδεικτικό κακόβουλων πράξεων. Σε πολλές περιπτώσεις η υποστήριξη των καμερών για την ασφάλεια είναι απαραίτητη αλλά και νομοθετικά συγκεκριμένη. Δεν θα περιγράψουμε τεχνικά χαρακτηριστικά στο σημείο αυτό γιατί πιο ουσιαστικό είναι η ενημέρωση για τη νομοθεσία των συστημάτων επιτήρησης. Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες https://www.e-nomothesia.gr/nomikes-plirofories/sustemata-binteoepitereses.html.
Εγκατάσταση συστημάτων Access control.
Χρήσιμα συστήματα για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν τα access control, αφού διασφαλίζουν στο ακέραιο την είσοδο και έξοδο των επισκεπτών και του προσωπικού στο χώρο και ιδιαίτερα σε χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος όπως λογιστήρια, ταμεία ή χώρους αποθήκευσης προϊόντων. Στη πιο εξελιγμένη τους μορφή, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες όπως την παρουσία στο χώρο, την ώρα και τον αριθμό εισόδου εξόδου. Η πλουσιότερη έκδοση των συστημάτων αυτών μας δίνει πληροφορίες για την λειτουργία του προσωπικού π.χ. ώρα έναρξης-τέλους βάρδιας, ημέρες εργασίας, τα οποία στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία. Ασφάλεια και λειτουργικότητα σε ένα σύστημα.
Σήμανση και φωτισμός ασφαλείας.
Ο φωτισμός ασφαλείας και οι ειδικές σημάνσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνονται και οροθετούνται από τη νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Αν δε λάβουμε υπόψιν τη νομοθεσία που είναι αυστηρή στην ύπαρξη σημάνσεων και λάβουμε υπόψιν μόνο το αίσθημα της υπευθυνότητας για την ασφάλεια, θα σας αναφέρουμε ότι αυτές οι διατάξεις μας ενημερώνουν για τις εξόδους κινδύνου, για την ύπαρξη αερίων και βλαβερών ουσιών, για την ενεργοποίηση συσκευών και απαγόρευση εισόδου καθώς και την ενημέρωση κατευθύνσεων προς τους διαφόρους λειτουργικούς χώρους μιας κτιριακής εγκατάστασης. Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρονικές διατάξεις, εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών και τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλωσης.
Μεμβράνες ασφαλείας θραύσης κρυστάλλων.
 
Οι μεμβράνες ασφαλείας τοποθετούνται στους υαλοπίνακες των καταστημάτων και βασική τους λειτουργία είναι η προστασία από τη θραύση τους. Ανάλογα της επιφάνειας των τζαμιών αλλά και τις απαιτήσεις για ασφάλεια, διαθέτουμε μεμβράνες όπου ανάλογα το πάχος μας προσφέρει και διαφορετικό βαθμό προστασίας. Για παράδειγμα το πάχος PS4 προτείνεται για μικρές γυάλινες επιφάνειες και μόνο για την συγκράτηση σε περίπτωση σπασίματος, ενώ η PS11 προτείνεται για μεγάλες επιφάνειες αλλά και πιο ειδικά σε μικρές όπου η ασφάλεια των τζαμιών έχει μεγάλη σημασία όπως βιτρίνες καταστημάτων χρυσού, εκθεμάτων αξίας (μουσεία) κτλ. Οι μεμβράνες ανήκουν στη κατηγορία της πρόληψης πιο πολύ, διότι δεν επιτρέπουν την πρόσβαση από τις γυάλινες εισόδους συγκρατώντας δυνάμεις ακόμη και από τρομοκρατικές ενέργειες (λοστοί, πέτρες, μολότοφ, χειροβομβίδες, και υπό προϋποθέσεις εκρηκτικών υλών (βόμβες). Τέλος να σημειωθεί οτι η ανάγκη για την προστασία από την θραύση των κρυστάλλων δεν προέρχεται μόνο από κακόβουλες πράξεις αλλά και φυσικά φαινόμενα όπως ο σεισμός. Είναι τελείως διαφανές και δεν επιφέρουν καμία αισθητική παρεμβολή στους υαλοπίνακες. Ρωτήστε μας!!

Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια από το υπουργείο δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Τα βασικά στελέχη της επιχείρησης προέρχονται από των κλάδο της ασφάλειας δεδομένων δικτύων και δορυφορικών επικοινωνιών γι 'αυτό και η κάθε μας πρόταση είναι και εγγύηση για τη ζωή και την περιουσία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εντελώς δωρεάν μελέτη του χώρου σας και μάθετε πως μπορείτε να εξασφαλίσετε το σπίτι ή το γραφείο με τα σύγχρονα συστήματα που διαθέτουμε, το κέντρο λήψεως σημάτων και την οπτική καταγραφή εποπτεία του χώρου με CCTV.